ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljningsvillkor (de “allmänna villkoren") gäller, utan begränsningar eller förbehåll, för all försäljning som genomförs av Europa Green s.r.o, med konsumenter och icke-professionella köpare (kunderna eller kunden) som vill köpa de produkter som säljaren erbjuder till försäljning (produkterna) på webbplatsen frukt-trad.se ("Webbplatsen"). De anger särskilt villkoren för beställning, betalning, leverans och hantering av kundernas eventuella returer av produkterna. De produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen är hälso- och välbefinnandeprodukter, med undantag för läkemedel.

De viktigaste egenskaperna hos produkterna, särskilt deras ingredienser och indikationer, presenteras på webbplatsen. Kunden är skyldig att läsa dem innan han/hon gör en beställning. Valet och köpet av en produkt är kundens eget ansvar. Fotografierna och grafiken på webbplatsen visar produkterna så troget som möjligt. Framför allt kan dock färgrepresentationen variera från ett medium till ett annat. Kunden måste läsa beskrivningen av varje produkt för att känna till dess egenskaper och väsentliga kännetecken.

Produkterbjudanden gäller i mån av tillgång, enligt vad som anges när beställningen görs.

De allmänna villkoren gäller med uteslutande av alla andra villkor, särskilt de som gäller för försäljning i butiker eller genom andra distributions- och marknadsföringskanaler.

De allmänna villkoren är tillgängliga när som helst på webbplatsen och ska i tillämpliga fall ha företräde framför alla andra versioner eller andra motstridiga dokument. Eftersom de allmänna villkoren kan komma att ändras i efterhand är den version som gäller för kundens köp den version som gällde den dag då beställningen gjordes och som skickades till kunden tillsammans med orderbekräftelsen.

Kunden förklarar att han/hon har läst de allmänna villkoren och att han/hon har accepterat dem genom att kryssa i rutan för detta ändamål innan han/hon fortsätter med beställningen online. Kundens godkännande av beställningen innebär att han/hon accepterar de allmänna villkoren utan begränsning eller förbehåll. Varje beställning som görs på webbplatsen utgör ett avtal (“Avtalet") som ingås på distans mellan parterna (“Parterna"), det vill säga kunden och säljaren.

Kunden bekräftar att han/hon har den kapacitet som krävs för att ingå avtal och förvärva de produkter som erbjuds på webbplatsen.

2. Definitioner

« Allmänna Villkor » : avser dessa allmänna villkor för försäljning av produkter, som kunden har läst innan han/hon gör en beställning på webbplatsen och som utgör ett försäljningsavtal mellan kunden och säljaren.

« Kund » : varje användare av webbplatsen som vill beställa minst en produkt och därmed intygar att han/hon agerar som konsument eller icke-professionell köpare i den mening som avses i den första artikeln i konsumentlagen.

« Kontrakt » : det köp/försäljningsavtal som ingåtts på distans mellan parterna.

« Utrustning » : all hårdvara och mjukvara, inklusive informationssystem och nätverk, arbetsstationer, datorer, mobiltelefoner, e-postadresser, surfplattor som kunden använder för att få tillgång till webbplatsen och som han har exklusiv vårdnad och ansvar för.

« Dag » : en arbetsdag.

« Parter » : både kunden och säljaren.

« Webbplats » : Säljarens webbplats frukt-trad.se som är tillgänglig för kunden och som gör det möjligt att göra en beställning enligt de villkor som anges i de allmänna villkoren.

« Produkter » : alla varor som erbjuds till försäljning på webbplatsen, som kan vara kosttillskott, medicintekniska produkter eller andra produkter utan särskild rättslig status.

« Produkter med ångerrätt » : alla varor som erbjuds till försäljning på webbplatsen och som kan vara föremål för tillämpning av ångerrätten enligt bestämmelserna i artikel L. 221-18 och följande i den franska konsumentlagen. Ångerrätten gäller inte för varor som kunden har öppnat förseglingen efter leveransen och som inte kan återlämnas av hygieniska skäl eller hälsoskyddsskäl (art. L. 221-28 C. conso.).

« Säljare » : Europa Green s.r.o., med säte på Naskové 1100/3, 150 00 Prag 5, organisationsnummer 093 37 351, registrerat i handelsregistret som förs av kommunala domstolen i Prag, aktnummer N°C 90205.

3. Våra frön

Våra frön är garanterade och certifierade i Europa.

4. Krav för att använda webbplatsen

För att kunna köpa produkter är det nödvändigt att:

- ha en höghastighetsanslutning till Internet (minst 256 kb/s nedladdningshastighet) från en välkänd Internetleverantör;

- ha ett nytt och uppdaterat operativsystem;

- använda en nyare webbläsare;

- vara myndig och ha full rättskapacitet.

Om du inte uppfyller ovannämnda krav kan det leda till att webbplatsen inte har alla funktioner som krävs för att slutföra en beställning. I händelse av en falsk deklaration erkänner kunden vidare att han/hon kan bli ansvarig för att säljaren säger upp avtalet, utan att det påverkar eventuella civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder som han/hon kan ådra sig i detta avseende.

5. Beställningar

Det är kundens ansvar att välja de produkter som de vill beställa på webbplatsen.

Avtalsinformationen är på svenska och måste bekräftas senast när kunden bekräftar beställningen.

Produkterbjudanden är giltiga så länge de är synliga på webbplatsen, inom ramen för tillgängliga lager.

Försäljningen betraktas som slutgiltig först när kunden har godkänt betalningen

Registreringen av en beställning på webbplatsen är slutförd när kunden godkänner de allmänna villkoren genom att kryssa i den ruta som är avsedd för detta ändamål och bekräftar beställningen. Kunden kan kontrollera detaljerna i beställningen och dess totalpris och korrigera eventuella fel innan han/hon bekräftar sitt godkännande (artikel 1127-2 i civillagen). Denna bekräftelse innebär att du godkänner de allmänna villkoren i sin helhet och utgör ett bevis på att du har ingått ett köpeavtal.

Det är därför kundens ansvar att kontrollera att beställningen är korrekt och att omedelbart rapportera eventuella fel.

Säljaren förbehåller sig rätten att annullera eller vägra att godkänna en beställning från en kund med vilken det finns en tvist om en tidigare beställning.

Säljaren säljer inte produkter på webbplatsen till yrkesverksamma, utan endast till konsumenter eller icke yrkesverksamma för deras personliga behov. Säljaren förbehåller sig därför rätten att neka beställningar av samma produkt i stora mängder och med mer än 20 identiska artiklar.

6. Tullar

Produkterna levereras till de priser som gäller på webbplatsen när beställningen registreras av säljaren. Priserna är uttryckta i euro, inklusive moms.

Priserna tar hänsyn till eventuella rabatter som säljaren beviljar på webbplatsen.

Dessa priser är fasta och kan inte ändras under den giltighetstid som anges på webbplatsen, och säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna utanför denna giltighetstid. De omfattar inte kostnader för bearbetning, frakt, transport och leverans, som faktureras i tillägg, enligt de villkor som anges på webbplatsen och som beräknas innan beställningen görs.

Den betalning som begärs av kunden motsvarar det totala beloppet för köpet, inklusive kostnader.

En faktura utfärdas av säljaren och överlämnas till kunden när betalningen har mottagits.

7. Betalningsvillkor

Priset ska betalas kontant, i sin helhet, på den dag då beställningen görs, genom säker betalning, i enlighet med följande villkor:

- Med bankkort: Visa, MasterCard, American Express, andra kreditkort;

- med Paypal;

- med Stripe.

Betalningar från kunden ska inte betraktas som slutgiltiga förrän säljaren faktiskt har mottagit de belopp som ska betalas.

Säljaren förbehåller sig dessutom rätten att, om betalningsvillkoren enligt ovan inte uppfylls, avbryta eller avbryta leveransen av pågående beställningar från kunden.

Kunden får inte debiteras några ytterligare kostnader, förutom de kostnader som säljaren ådrar sig för användningen av en betalningsmetod.

8. Leveranser

Produkterna ska skickas inom fyra dagar efter det att beställningen har gjorts till den leveransadress som kunden har angett. Leveranstiden ska anges när beställningen görs, beroende på vilket leveranssätt kunden väljer.

Leverans är överföringen till kunden av den fysiska besittningen eller kontrollen över produkten.

Utom i särskilda fall eller när en eller flera produkter inte är tillgängliga, levereras produkterna i en enda leverans.

Säljaren förbinder sig att göra sitt bästa för att leverera produkterna inom de tidsfrister som anges vid beställningen. Dessa tidsfrister anges dock endast som en indikation. Om Produkterna inte har levererats inom 14 dagar efter det indikativa leveransdatumet, av någon annan anledning än force majeure eller kundens fel, kan försäljningen hävas på kundens skriftliga begäran i enlighet med de villkor som anges i artiklarna L. 216-2, L. 216-3 och L. 241-4 i konsumentlagen. De belopp som kunden har betalat kommer då att återbetalas till honom senast inom fjorton dagar efter det att avtalet har sagts upp, med uteslutande av all kompensation eller avdrag.

Vid leverans ska kunden kontrollera produkternas skick. Kunden har en tidsfrist på 2 dagar från leveransdatumet för att uttrycka eventuella reservationer eller krav på bristande överensstämmelse eller uppenbara fel på de levererade produkterna (t.ex. skadad förpackning, redan öppnad, etc.) på webbplatsen, med alla relevanta styrkande dokument (särskilt foton).

Efter denna period och om dessa formaliteter inte respekteras, anses produkterna vara i överensstämmelse och fria från uppenbara fel och säljaren kan inte godta någon reklamation på ett giltigt sätt.

Säljaren ska så snart som möjligt och på egen bekostnad ersätta eller byta ut de produkter vars bristande överensstämmelse eller uppenbara eller dolda fel vederbörligen bevisats av kunden, på de villkor som anges i artiklarna L. 217-4 och följande i den franska konsumentlagen och i de villkor som anges i de allmänna villkoren.

Alla tidsfrister som anges i de allmänna villkoren anges i arbetsdagar.

9. Kundtjänst

För alla allmänna frågor som rör beställningen kan kunden kontakta säljaren på följande adress:

- genom att fylla i det kontaktformulär som finns på webbplatsen;

- via e-post till [email protected]

10. Kundens skyldigheter och ansvar

10.1 Överensstämmelse med de allmänna villkoren, bestämmelser och tillämpliga lagar.

Generellt sett förbinder sig kunden att i samband med beställningen följa följande regler:

att inte vidta några åtgärder som utgör ett intrång i säljarens eller någon tredje parts rättigheter, i synnerhet om de skulle skada deras rykte eller immateriella rättigheter;

inte underminera webbplatsens integritet, inte använda de verktyg som ställs till förfogande för andra ändamål än för att använda beställningen eller missbruka dem.

10.2 Skyldighet att kontrollera

När kunden använder den säkra betalningslösningen måste han eller hon kontrollera att betalningsuppdragen utförs korrekt.

11. Rätt till ångerrätt

De produkter som presenteras på webbplatsen har inte systematiskt ångerrätt, särskilt inte om de inte har förseglats av kunden (art. L. 221-28 C. conso.).

I enlighet med gällande lagbestämmelser har kunden en tidsfrist på fjorton dagar från mottagandet av den produkt som kan komma att återkallas för att utöva sin ångerrätt gentemot säljaren, utan att behöva motivera sina skäl eller betala någon straffavgift, i syfte att byta eller få ersättning, förutsatt att produkterna inte har öppnats och återlämnas i originalförpackning i perfekt skick senast fjorton dagar efter det att säljaren har underrättats om kundens beslut att återkalla.

Returer ska ske på kundens bekostnad i ursprungligt och fullständigt skick (förpackning, tillbehör, instruktioner etc.) så att de kan återföras till marknaden i nytt skick, tillsammans med inköpsfakturan.

Oförseglade, skadade, smutsiga eller ofullständiga produkter tas inte tillbaka.

Ångerrätten kan utövas:

- online, med hjälp av det ångerformulär som bifogas de allmänna villkoren och som finns på webbplatsen, i vilket fall säljaren omedelbart kommer att skicka kunden ett mottagningsbevis på ett varaktigt medium.

- eller genom någon annan otvetydig förklaring som uttrycker önskan om att frånträda avtalet och som skickas till följande adress:

Europa Green CZ
Naskové 1100/3
150 00 Prague 5

Om ångerrätten utövas inom ovannämnda period kommer priset för produkten/produkterna och leveranskostnaderna att återbetalas, medan returkostnaderna betalas av kunden.

Byte (i mån av tillgång) eller återbetalning sker inom 14 dagar efter att säljaren mottagit de produkter som returnerats av kunden på de villkor som anges i denna artikel.

12. Säljarens ansvar - Garanti

Produkterna är förenliga med de bestämmelser som gäller i Sverige och har prestanda som är förenliga med icke-professionell användning.

Produkterna är automatiskt och utan ytterligare betalning, oberoende av ångerrätten, på de villkor och enligt de metoder som anges i rutan nedan och som definieras i bilagan till de allmänna villkoren i enlighet med de rättsliga bestämmelserna:

- den lagstadgade garantin om överensstämmelse, för uppenbart defekta, skadade eller förstörda produkter eller produkter som inte motsvarar beställningen;

- den lagstadgade garantin mot dolda fel som beror på material-, konstruktions- eller tillverkningsfel som påverkar produkterna och gör dem olämpliga för användning.

Det erinras om att inom ramen för den rättsliga garantin om överensstämmelse ska kunden:

- har två år på sig att vidta åtgärder mot säljaren från och med leveransen av varorna;

- kan välja mellan att reparera eller byta ut produkten, med förbehåll för det handlingsutrymme som säljaren har enligt artikel L. 217-9 i konsumentlagen;

- är befriad från skyldigheten att bevisa att produkten inte överensstämmer med kraven under de 24 månader som följer på leveransen av produkten.

Kunden kan besluta att åberopa garantin mot dolda fel på produkten i enlighet med artikel 1641 i civillagen; i detta fall kan han/hon välja mellan att lösa försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

För att kunna hävda sina rättigheter måste kunden skriftligen informera säljaren om att produkterna inte överensstämmer med kraven inom högst 14 dagar från leveransen av produkterna eller från upptäckten av dolda fel och returnera de defekta produkterna i det skick som de mottogs med alla delar (tillbehör, förpackningar, instruktioner etc.).

Säljaren kommer att återbetala, ersätta eller reparera produkter eller delar under garanti som visar sig vara avvikande eller defekta och kommer att ersätta de returkostnader som kunden ådragit sig mot uppvisande av relevanta kvitton.

Återbetalningar för produkter som inte överensstämmer med kraven eller är defekta kommer att göras så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter det att säljaren har upptäckt bristen på överensstämmelse eller det dolda felet.

Återbetalningen sker genom kreditering av kundens bankkonto eller genom en bankcheck som skickas till kunden.

Säljaren är inte ansvarig i följande fall:

- missbruk;

- för affärsmässiga ändamål;

- försumlighet eller bristande underhåll;

- normalt slitage av produkten;

- olycka eller force majeure.

Säljarens garanti är under alla omständigheter begränsad till utbyte eller återbetalning av produkter som inte överensstämmer med kraven eller som har en defekt.

13. Garanti “nöjd eller återbetalad

Byte: För att kunna utnyttja bytet måste kunden returnera produkterna i originalförpackningen, tillsammans med alla eventuella tillbehör, gåvor, instruktioner och dokumentation samt inköpsfakturan.

Återbetalning: För att få en återbetalning måste kunden returnera produkterna, oavsett om de har öppnats eller inte, tillsammans med eventuella tillbehör, gåvor, instruktioner och dokumentation samt inköpsfakturan.

Kunden ska se till att produkterna skickas på ett sätt som gör att produkterna kan spåras och att de verkligen levereras till säljaren. Det är endast de produkter som säljaren tar emot som kan ge upphov till denna garanti.

Vid mottagandet av produkterna kommer säljaren endast att ersätta produkterna exklusive fraktkostnader.

Garantin är begränsad till en beställning per år.

14. Personuppgifter

14.1 Allmänna bestämmelser

I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, datafiler och individuella friheter är de personuppgifter som begärs från kunden nödvändiga för att behandla beställningen och för att upprätta fakturor, i synnerhet.

Dessa uppgifter kan komma att överföras till någon av Leverantörens partner som ansvarar för utförande, behandling, förvaltning och betalning av beställningar.

Behandlingen av information som förmedlas via webbplatsen uppfyller de rättsliga kraven för skydd av personuppgifter, eftersom det informationssystem som används garanterar ett optimalt skydd av dessa uppgifter.

Kunden har, i enlighet med gällande nationella och europeiska bestämmelser, en permanent rätt att få tillgång till, ändra, korrigera, motsätta sig, överföra och begränsa behandlingen av information som rör honom.

Denna rätt kan utövas på de villkor och enligt de metoder som anges på webbplatsen.

För mer information, läs säljarens “Policy för hantering av personuppgifter".

14.2 Rätt till tillgång, rättelse och invändning

Den information som samlas in via webbplatsen ska registreras i en datafil som säljaren förvarar för att behandla beställningen. Den ska bevaras i tre år innan den arkiveras under en period som motsvarar den lagstadgade preskriptionstiden för åtgärder som rör beställningen.

I enlighet med den ändrade lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 har kunden när som helst rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och radera de uppgifter som rör honom. Han kan utöva denna rätt genom att skicka :

- ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected]

- per post till följande adress: Naskové 1100/3
150 00 Prague 5

För att säljaren ska kunna ta hänsyn till en sådan begäran måste den åtföljas av en kopia av en identitetshandling.

Dessutom kan kunden i enlighet med bestämmelserna i den ovannämnda lagen :

- av legitima skäl invända mot behandlingen av vissa personuppgifter om honom eller henne;

- utan kostnad motsätta sig att säljaren använder hans uppgifter för att göra reklam, i synnerhet kommersiell reklam;

- att ställa frågor till den personuppgiftsansvarige, i detta fall säljaren, för att få i) bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas i en fil, ii) information om syftet med filen, vilka kategorier av personuppgifter som samlas in och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till, iii) meddelande, i en tillgänglig form, av de personuppgifter som rör honom eller henne samt all tillgänglig information om uppgifternas ursprung;

- kräva, med stöd av rätten till rättelse, att filhanteraren rättar, kompletterar, uppdaterar eller raderar, beroende på vad som är tillämpligt, personuppgifter om dem som är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, föråldrade eller vars insamling, användning, överföring eller lagring är förbjuden.

Uppgifterna om kunden får lagras och arkiveras konfidentiellt av säljaren.

14.3 Användning av cookies

För att förbättra kvaliteten på sin tjänst och bättre uppfylla Kundernas förväntningar kan Säljaren behöva samla in personuppgifter om Kunden, särskilt genom användning av markörer (« cookies »).

För att förbättra kvaliteten på sin tjänst och för att bättre uppfylla kundernas förväntningar kan säljaren samla in personuppgifter om kunden, särskilt genom användning av “cookies".

Cookies är små datafiler som registrerar uppgifter, som säljaren kan ha tillgång till, om kundernas surfande (sidor som besöks, datum och tid för besöket etc.) för att underlätta åtkomsten till webbplatsen, särskilt för att göra det enklare att surfa.

15. Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen är säljarens egendom och skyddas av fransk och internationell lagstiftning om immateriella rättigheter.

All fullständig eller partiell reproduktion av detta innehåll är strängt förbjuden och kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

Dessutom behåller säljaren alla immateriella rättigheter till fotografier, presentationer, studier, ritningar, modeller, prototyper etc. som framställs (även på kundens begäran) i syfte att tillhandahålla tjänsterna till kunden. Kunden ska därför avstå från att reproducera eller utnyttja nämnda studier, ritningar, modeller, prototyper etc. utan säljarens uttryckliga, skriftliga och föregående tillstånd, som kan vara förenat med ett ekonomiskt villkor.

16. Uppsägning av avtalet

16.1 Uppsägning på grund av force majeure

Uppsägning på grund av force majeure, utan hinder av klausulen Uppsägning på grund av att en part inte fullgör sina skyldigheter enligt nedan, får endast ske “Antal" dagar efter det att en formell uppsägning först har lagts fram, som meddelats genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom någon annan utomrättslig åtgärd till leveransadressen.

I meddelandet ska dock anges att avsikten är att tillämpa denna klausul.

16.2 Gemensamma bestämmelser för alla fall av resolution

Parterna är uttryckligen överens om att gäldenären för en betalningsskyldighet enligt villkoren i avtalet ska vara giltigt i dröjsmål enbart genom förfallodagen för skyldigheten, i enlighet med bestämmelserna i artikel 1344 i civillagen.

17. Ändringar av de allmänna villkoren

Säljaren kan när som helst ensidigt ändra de allmänna villkoren, vilket kunden uttryckligen bekräftar och accepterar.

I händelse av en sådan ändring ska de allmänna villkoren förbli de som gällde på beställningsdagen.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller stoppa webbplatsen. I händelse av att Webbplatsen slutgiltigt avbryts förbinder sig Säljaren att fullfölja alla pågående beställningar till dess att de har slutförts.

18. Överenskommelse om bevismaterial

Utöver de rättsliga bestämmelser som erkänner den digitala skriftens bevisvärde, erkänner kunden giltigheten och bevisvärdet av e-postmeddelanden, sms-meddelanden och meddelanden som leverantören skickar via webbplatsen, av digitala dokument som utbyts mellan dem inom ramen för beställningen samt av alla elektroniska register som leverantören för.

Detta avtal begränsar inte andra bevismedel som kunden har tillgång till.

19. Tillämplig lag - Språk

De allmänna villkoren och de transaktioner som följer av dem regleras av och omfattas av fransk lag.

De allmänna villkoren är skrivna på franska. Om de översätts till ett eller flera främmande språk ska endast den franska texten anses vara giltig i händelse av en tvist.

20. Tvister

I händelse av en tvist som rör beställningen ska kunden först kontakta säljaren på något av de sätt som anges i artikel 11 ovan.

Kunden informeras om att han under alla omständigheter kan använda sig av konventionell medling, särskilt med Commission de la médiation de la consommation (C. conso. art. L 612-1), eller någon annan alternativ metod för tvistlösning (t.ex. förlikning) i händelse av en tvist.

Alla tvister som kan uppstå i samband med köp- och försäljningstransaktioner som genomförs med tillämpning av de allmänna villkoren, både när det gäller deras giltighet, tolkning, genomförande, upphörande, konsekvenser och följder, och som inte kan lösas, kommer att hänskjutas till de behöriga domstolarna i enlighet med allmän lag.

Kunden, som konstaterar att en överträdelse av den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter har begåtts, har möjlighet att ge en förening eller ett organ som nämns i IV i artikel 43 ter i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, register och friheter, mandat för att få skadestånd mot den personuppgiftsansvarige eller en underleverantör inför en civil- eller förvaltningsdomstol eller inför den nationella kommissionen för databehandling och friheter.

21. Information före avtalstillfället - Kundgodkännande

Kunden bekräftar att han/hon, innan han/hon gör beställningen och ingår avtalet, på ett läsbart och begripligt sätt har fått ta del av de allmänna villkoren och all den information som anges i artikel L 221-5 i den franska konsumentlagen, i synnerhet följande information

- Produktens väsentliga egenskaper, med hänsyn till det kommunikationsmedium som används och produkten;

- Priset på produkterna och relaterade kostnader, särskilt leveranskostnader;

- Om avtalet inte uppfylls omedelbart, det datum eller den period inom vilken säljaren åtar sig att leverera produkten;

- Information om säljarens identitet, post, telefon och elektroniska kontaktuppgifter samt om dennes verksamhet;

- information om rättsliga garantier och hur de ska tillämpas;

- Möjligheten att använda sig av konventionell medling i händelse av en tvist;

- Information om ångerrätten (existens, villkor, tidsfrist, förfaranden för att utöva denna rätt och standardformulär för ångerrätt), kostnaden för att returnera produkterna, avbeställningsförfaranden och andra viktiga avtalsvillkor;

- de betalningsmedel som accepteras.

Bilaga I
Avsättningar för rättsliga garantier

Artikel L217-4 i konsumentskyddslagen

Säljaren är skyldig att leverera varor i enlighet med avtalet och är ansvarig för bristande överensstämmelse som föreligger vid leveranstillfället. Han är också ansvarig för bristande överensstämmelse som beror på förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen, om denna har gjorts till hans ansvar enligt avtalet eller utförts på hans ansvar.

Artikel L217-5 i konsumentskyddslagen

För att vara i överensstämmelse med avtalet måste varorna :

  1. 1. vara lämpliga för det ändamål som normalt förväntas av liknande varor och, i förekommande fall

- motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell;

- ha de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med hänsyn till de offentliga uttalanden som säljaren, producenten eller dennes företrädare har gjort, särskilt i reklam eller märkning;

2. eller ha de egenskaper som definieras i samförstånd mellan parterna eller vara lämplig för en särskild användning som köparen önskar, som säljaren uppmärksammats på och accepterats av denne.

Artikel L217-12 i konsumentlagen

Talan på grund av bristande överensstämmelse ska preskriberas efter två år från den dag då varorna levererades.

Artikel L217-16 i konsumentlagen

Om köparen under den kommersiella garanti som beviljats honom vid förvärvet eller reparationen av en lös egendom ber säljaren om en reparation som omfattas av garantin, skall en eventuell immobiliseringsperiod på minst sju dagar läggas till den återstående garantitiden. Denna period ska löpa från och med den dag då köparen begär intervention eller från och med den dag då varan i fråga ställs till förfogande för reparation, om denna tidpunkt infaller senare än begäran om intervention.

Artikel 1641 i civillagen

Säljaren är ansvarig för dolda fel i den sålda varan som gör den olämplig för det ändamål för vilket den var avsedd, eller som så mycket försämrar detta ändamål att köparen inte skulle ha förvärvat den eller skulle ha betalat ett lägre pris för den om han hade känt till dem.

Artikel 1648.1 i civillagen.

Talan på grund av redhibitära fel måste väckas av köparen inom två år från det att felet upptäcktes.

Bilaga II
Blankett för återkallelse

Beställningsblankett för återkallelse.

(Artiklarna L. 221-18 och följande i konsumentlagen).

Om du inte är helt nöjd med den produkt som du har köpt genom en av våra distansbeställningsmetoder har du 14 dagar på dig att utöva din ångerrätt genom att fylla i det här formuläret och uttrycka din önskan om att ångra dig och returnera det till oss på följande address :

Europa Green CZ
Naskové 1100/3
150 00 Prague 5

Du måste då returnera produkterna i din beställning, utan påföljder, senast inom 14 dagar efter meddelandet om ditt beslut att dra tillbaka, i ursprungligt och komplett skick (förpackning, tillbehör, instruktioner …) till samma adress.